معرف ارلیخ

160,000 تومان


چندین آزمایش Ehrlich استفاده از معرف در یک آزمایش پزشکی؛ برخی آزمایشات داروئی و دیگران در تشخیص بیماری های مختلف و یا واکنش های نامطلوب دارو کمک می کنند.